Pagina opties

Groter

Vergadering Gemeenteraad 20-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:R.P.G. Bosma

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en aanwijzing primus Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Spreekrecht burgers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering dd 9 mei 2019 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

5B Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling Bekijk dit agendapunt online

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen Bekijk dit agendapunt online

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college Bekijk dit agendapunt online

HAMERSTUKKEN

6 Hamerstukken Bekijk dit agendapunt online

6A Vrijwilligersbeleid 2019+

6B Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

6C Ontwerp programmabegroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost

6D Ontwerp-programmabegroting 2020-2023 Kempenplus en 2de begrotingswijziging 2019 WVK-groep

6E Wijziging bezetting raadscommissie Inwoners

6F Concept programmabegroting 2020 Metropoolregio Eindhoven

6G Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

6H Jaarprogramma en Financiele begroting 2020 (-2023) en begrotingswijziging 2019 GRSK

6I Vaststellen functieprofiel griffier

7 Proefcasus Eindhoven Airport

8 Ontwerpbegroting KBP 2020, jaarrekening KBP 2019 en memo grondexploitatie 2019

9 Bestemmingsplannen Kom Bladel 2019, Kom Netersel 2019, Kom Casteren 2019 en Kom Hoogeloon 2019 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

10 Raadsopdracht Groene Long

11 Beschikbaar stellen krediet MFA Hapert

12 Vaststellen Jaarstukken 2018

13 Vaststellen perspectiefnota 2019

14 Sluiting vergadering