Pagina opties

Groter
A A

Vergadering Gemeenteraad 20-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis, raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:R.P.G. Bosma

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en aanwijzing primus

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht burgers

4 Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering dd 9 mei 2019

Bijgevoegde documenten

MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN

5 Besluitenlijsten en afsprakenlijsten commissies, mededelingen en ingekomen stukken

5A Besluitenlijsten, afsprakenlijsten en mededelingen

5B Ingekomen stukken

5C Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van behandeling

5D Begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen

5E Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen

5F Actieve informatieplicht vanuit college van burgemeester en wethouders of individuele leden van het college

HAMERSTUKKEN

6 Hamerstukken

6A Vrijwilligersbeleid 2019+

6B Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

6C Ontwerp programmabegroting 2020 GGD Brabant-Zuidoost

6D Ontwerp-programmabegroting 2020-2023 Kempenplus en 2de begrotingswijziging 2019 WVK-groep

6E Wijziging bezetting raadscommissie Inwoners

6F Concept programmabegroting 2020 Metropoolregio Eindhoven

6G Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

6H Jaarprogramma en Financiele begroting 2020 (-2023) en begrotingswijziging 2019 GRSK

6I Profielschets griffier

Dit stuk volgt later.

BESPREEKSTUKKEN

7 Proefcasus Eindhoven Airport

8 Ontwerpbegroting KBP 2020, jaarrekening KBP 2019 en memo grondexploitatie 2019

9 Bestemmingsplannen Kom Bladel 2019, Kom Netersel 2019, Kom Casteren 2019 en Kom Hoogeloon 2019

10 Raadsopdracht Groene Long

11 Beschikbaar stellen krediet MFA Hapert

12 Vaststellen Jaarstukken 2018

13 Vaststellen perspectiefnota 2019

14 Sluiting vergadering