Pagina opties

Groter

Organisatiestructuur

Bladel heeft een organisatie met weinig hiërarchische lagen. De gemeentesecretaris vormt de verbinding tussen het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtenaren. De secretaris (directeur) staat aan het hoofd, met daaronder de afdelingshoofden en de medewerk(st)ers. Er is uitgegaan van een vraaggerichte, platte structuur en logische werkprocessen. De afdelingen zijn onderverdeeld in kleinere teams die zelfstandig kunnen werken.

Gemeentesecretaris

drs. E.L.C.M. Mol

Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Afdelingshoofd: mevrouw drs. M.L.J. Van Camp

  • Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ)

Communicatie, dorpsraden en website, kabinet, bestuurssecretariaat, bezwaar/beroep, klachten, algemene / juridische zaken, integrale veiligheid en rampenbestrijding.

  • Financiën en Control

Financieel beleid, financieel beheer, verzekeringen, planning en control.

  • Informatie- en Procesbeheer (IPB)

Facilitaire zaken, inkoop, archief en informatiemanagement, Basis Administratie Gebouwen (BAG) en gegevensbeheer.

  • Klant Contact Centrum (KCC)

Basisadministratie persoonsgegevens (GBA), aangiften geboorte, huwelijk en overlijden, paspoorten, rijbewijzen, informatie en advies producten, receptie, callcenter, belastingen en WOZ.

Ontwikkeling

Afdelingshoofd: mevrouw A. van Dortmont / mevrouw M. Leijs-Kempenaars

  • Openbare Werken

Voorbereiding en onderhoud van wegen, groenvoorzieningen, riolering, verkeersvoorzieningen, gemeentelijke gebouwen, energie en klimaatbeleid.

  • Ruimte

Woningbouwprogrammering, volkshuisvesting, milieubeleid IDOP's, grond aan- en verkopen, pachtzaken, uitvoering Grondexploitatiewet, planeconomie, bedrijvencontacten, Economisch Actieprogramma de Kempen en detailhandel, Keurmerk Veilig Ondernemen, parkmanagement, Kempisch Bedrijvenpark, toerisme, recreatie, afvalbeleid, bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, vastgoed, monumentenzorg en archeologiebeleid.

  • Welzijn

Wmo-beleid waaronder gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, ouderenbeleid, jeugd- en jongerenwerk, onderwijs (leerplicht, schoolvervoer), kinderopvang, peuterspeelzalen, sport, recreatie, speelterreinen, kunst, cultuur, gemeenschapshuizen, vrijwilligersbeleid, maatschappelijke stages.

Organigram van de gemeente Bladel. De informatie staat beschreven in de tekst.