HomeActueelWindpark De Pals

Windpark De Pals

Inspraak en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport windpark De Pals

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 voor iedereen ter inzage ligt:

•          de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van windpark De Pals
•          de ontwerp ruimtelijke onderbouwing van windpark De Pals

Achtergrond

De gemeente wil meewerken aan het realiseren van windenergie als alternatief voor de huidige energievoorziening en het gebruik van fossiele brandstoffen. Zij heeft in beginsel medewerking toegezegd aan een initiatief van Force Renewable Factory om 4 windmolens te plaatsen nabij de A67 tussen de Pals en de Belgische grens te Bladel. Het windpark bestaat uit 4 windturbines van ongeveer 3,6 tot maximaal 4,0 MW elk, met een ashoogte van ca. 130 meter en een tiphoogte van ca. 210 meter. De rotordiameter bedraagt ca.160 meter. De geschatte opbrengst van dit windpark bedraagt ca. 45.000.000 kWh per jaar.

Voor deze ontwikkeling  wordt te zijner tijd een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit afwijking bestemmingsplan aangevraagd. Voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt, op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Een MER heeft tot doel het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De procedure die gevolgd moet worden voor de MER is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Een eerste stap in deze procedure is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In dit document is aangegeven welke plaatsingsalternatieven en welke milieueffecten onderzocht zullen worden in de MER en tot op welk detailniveau.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau:

•          bevat een omschrijving van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling
•          geeft het hierbij te beschouwen onderzoeksgebied weer
•          laat zien welke thema’s en welke plaatsingsalternatieven worden onderzocht in de MER.

Ter inzage

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis te Bladel. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is ook in te zien via de website www.bladel.nl.

Over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt advies ingewonnen bij de buurgemeenten, waterschap De Dommel, Rijkswaterstaat en de diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van de belangen die bij de ontwikkeling in het geding zijn. Ook wordt advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Inspraak

Het realiseren van het windpark met 4 windmolens is een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor inspraak open is gesteld. Naast de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is er op basis van de Inspraakverordening voor iedereen gelegenheid om een inspraakreactie geven op  de ruimtelijke aspecten van het windpark De Pals. De reacties worden verzameld in een Nota inspraak en voorzien van een reactie, die mogelijk tot aanpassingen van het project leidt.

 Informatieavond

Op maandag 18 december 2017 van 17.00 tot 21.00 uur organiseren wij  samen met de initiatiefnemer een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Bladel. Tijdens de bijeenkomst geven we informatie en kunt u vragen stellen aan de gemeente en de initiatiefnemers over het windpark, de te volgen procedure en  de notitie Reikwijdte en Detailniveau. U bent van harte welkom op een tijdstip dat u schikt. De gemeente en de initiatiefnemer staan u graag te woord. 

Reageren

Iedereen wordt gedurende de ter inzage termijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en/of een inspraakreactie over de ruimtelijke aspecten in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 11, 5530 AA Bladel. Deze zienswijze/reactie dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze/reactie is mogelijk. Als u mondeling uw zienswijze of reactie kenbaar wilt maken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij het KCC of met de heer P. Stappaerts, bereikbaar onder telefoonnummer 0497-361636. Wij wijzen u erop dat het indienen van een zienswijze per e-mail niet mogelijk is.

Vervolgproces

De ingekomen zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het MER wordt daarna in overeenstemming met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Het MER wordt gelijktijdig met het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter visie gelegd. Dan kan iedereen reageren op de inhoud van het MER en het ontwerpbesluit . Het rapport wordt ook toegestuurd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over het verlenen van de  omgevingsvergunning op basis van een beoordeling van alle reacties en adviezen.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel