HomeActueelNieuwsVoorbereidingsbesluit Bedrijventerreinen milieucategorie 4.1

Voorbereidingsbesluit Bedrijventerreinen milieucategorie 4.1 (18-12-2017)

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 14 december 2017 besloten dat een gedeeltelijke herziening van de volgende bestemmingsplannen wordt voorbereid:

a. bedrijventerrein De Sleutel in Bladel: het gebied globaal gelegen tussen de wegen de Hallenstraat, Raambrug, Rootven en het agrarisch gebied ten zuiden en westen van het bedrijventerrein;
b. bedrijventerrein Hapert te Hapert: het gebied globaal gelegen tussen de Metaalweg, Zwartven en het agrarisch gebied ten noorden en oosten van het bedrijventerrein;
c. Kempisch bedrijventerrein te Hapert: het hele bedrijvengebied met uitzondering van het gedeelte ten noorden van de Smaragd.

betreffende de bestemming “Bedrijf” c.q. “Bedrijventerrein” met de aanduiding milieucategorie 4.1 of hoger, zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart met identificatiecode: NL.IMRO.1728.VBB1060milieucat41-VOBB;

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking zodra het ter inzage is gelegd. Dit heeft plaatsgevonden op 14 december om  22.30 uur bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Bladel..

De gemeenteraad heeft bepaald dat:

  • het in het gebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken of een deel daarvan te wijzigen in een andere vorm van gebruik dan aanwezig is op de dag van inwerkingtreding van dit besluit;
  • burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van het hiervoor genoemde verbod, mits het voorgestane gebruik niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Het voorbereidingsbesluit ligt, samen met bijbehorende verbeelding, voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis van Bladel, Markt 21, 5531 BC Bladel. Het gemeentehuis is geopend op maandag van 09.00 tot 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. De stukken zijn ook in te zien via: de website van de gemeente Bladel en http://1728.ropubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en art. 8.5 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel