HomeActueelNieuwsAanslagen Afvalstoffen- en Rioolheffing 2017

Aanslagen Afvalstoffen- en Rioolheffing 2017

Met dagtekening 31 mei 2017 ontvangen inwoners en organisaties in de gemeente Bladel de aanslag afvalstoffen- en rioolheffing 2017 over de periode januari t/m april 2017. Voorheen werden afvalstoffen- en rioolheffing betaald via de nota van Brabant Water N.V. Over de laatste periode van 2016 volgt in september 2017 nog een afrekening van BrabantWater.

Afvalstoffenheffing

Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

De gemeente Bladel is een diftargemeente die de volgende uitgangspunten hanteert:

  1. het principe “de vervuiler betaalt” wordt zoveel mogelijk toegepast;
  2. de netto kosten voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval moeten voor 100% gedekt worden door de afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vastrecht en een variabel recht. Het vastrecht wordt bij iedere huisaansluiting in rekening gebracht, ongeacht of er veel of weinig afval wordt aangeboden. In het vastrecht zijn onder andere de kosten opgenomen voor de inzameling van papier, glas, luiers, klein chemisch afval, plastic verpakkingsafval en de exploitatiekosten voor de milieustraat. De hoogte van het variabel recht is afhankelijk van het volume van de containers en het aantal keren dat de containers aan de weg worden gezet. Daarbij maakt het niet uit of de container wel of niet vol is.

Moet ik ook afvalstoffenheffing betalen als ik geen huisvuil aanbied?

Ja, het vastrecht  is altijd verschuldigd omdat de gemeente een wettelijke verplichting heeft om afvalstoffen  huis aan huis op te halen.

Wat zijn de kosten voor de afvalstoffenheffing?

De tarieven voor 2017 zijn door de gemeenteraad in december 2016 vastgesteld. Voor 2017 is er een vastrechtbedrag van € 7,71 per maand en daarnaast wordt een bedrag betaald voor het aanbieden van een container of afvalzak. Dus alles blijft hetzelfde als het gaat om het ophalen van huisvuil, maar de aanslag komt van de gemeente.

Tarieven afvalstoffenheffing 2017       

Vastrecht € 7,71 per maand.
Variabel recht per lediging:

Volume Restafval     GFT
25 liter emmer € 4,10 € 0,74
80 liter container € 7,94 € 0,92
140 liter container € 12,12 € 1,21
240 liter container € 19,08 € 1,62
30 liter tariefzak (Netersel) € 3,03
storten afval ondergrondse container (60 liter) per keer € 6,06
storten afval ondergrondse container (30 liter) per keer      €3,03

Rioolheffing

Waarom betaal ik rioolheffing?

Voor het hebben van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering wordt van iedere gebruiker van een perceel (woning, bedrijf, winkel enz.) rioolheffing geheven. De gebruiker betaalt zo mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente Bladel.

Wat zijn de kosten voor de rioolheffing?

De gebruiker van een woning betaalt een vastrecht dat wordt geheven op basis van de gezinssamenstelling, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen éénpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

De gemeente rekent met drie tijdvakken per jaar, te weten: januari t/m april, mei t/m augustus en september t/m december. De situatie aan het begin van het tijdvak waar de aanslag betrekking op heeft, bepaalt of de gemeente rekening houdt met een één- of meerpersoons huishouden. Wijzigt de samenstelling in de loop van het tijdvak dan wordt hiermee in het volgende tijdvak rekening gehouden.

Bij agrarische objecten, of combinaties van woningen met agrarische gedeelten die in hoofdzaak als niet-woning dienen te worden aangemerkt, wordt een vastrecht geheven. Bij niet-woningen wordt op basis van een staffeling van het waterverbruik over 2016 de hoogte van de aanslag berekend. 

Mijn perceel is niet aangesloten op de riolering

Als u van mening bent dat u geen aansluiting op de riolering heeft dan zal ter plaatste onderzoek worden gedaan door de gemeente of er al dan niet sprake is van directe of indirecte lozing.

Tarieven Rioolheffing 2017

  1. De belasting bedraagt per jaar, per perceel als bedoeld artikel 2 lid a en b, zijnde in hoofdzaak een woning, indien deze
    a. wordt gebruikt door één persoon: € 96,00 (code 1)
    b. wordt gebruikt door twee of meer personen: € 240,00 (code 1)
    c. de situatie in de basisregistratie Personen (BRP) bij aanvang van ieder van de drie belastingtijdvakken is bepalend of er sprake is van een één of meerpersoonshuishouden.
  2. De belasting (code 3) bedraagt per jaar, per perceel als bedoeld artikel 2 lid a en b, zijnde niet in hoofdzaak een woning; bij een hoeveelheid afvalwater van: 
a. 0 - 50 m3 € 96,00
b. 51 - 300 m3 € 345,00
c. 301 - 750 m3 € 900,00
d. 751 - 1.500 m3 € 1.750,00
e. 1.501 - 5.000 m3 € 4.500,00
f. 5001 - 15.000 m3 € 9.500,00
g. 15.001 - 30.000 m3 € 27.500,00
h. 30.001 m3 en/of meer         € 60.000,00

       3. Indien sprake is van een agrarisch bedrijf dan bedraagt de belasting per jaar € 576,00 (code 2)

Betalingstermijnen

Bij automatisch incasso: drie termijnen. Aanslagen met een bedrag minder dan € 50,00 worden in één keer afgeschreven. Wordt er géén gebruik gemaakt van de automatische incasso dan moet de aanslag worden betaald in één termijn via internetbankieren.

Met ingang van 1 januari 2017 is de acceptgirokaart als betaalmogelijkheid bij de gemeente Bladel afgeschaft. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso kunt u met internetbankieren betalen. Op de voorkant van het aanslagbiljet is vermeld op welke datum de termijnen vervallen.


Bezwaar

Tegen de aanslag kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting om tijdig te betalen.

De tarieven zijn door de gemeenteraad in de verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan hiertegen geen bezwaar worden aangetekend.

Kwijtschelding

Indien u op grond van uw financiële omstandigheden niet in staat bent de belasting te betalen, kan deze op verzoek geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden. U dient daarvoor een aanvraagformulier voor kwijtschelding in te vullen, verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, tel. 0497-361636.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze aanslag kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel op telefoonnummer 0497-361636. Let op: op 1 juni 2017 is het Klant Contact Centrum telefonisch alleen bereikbaar van 9.00 uur tot 13.00 uur. U kunt vragen ook mailen naar info@bladel.nl.

Bladel • Casteren • Hapert • Hoogeloon • Netersel